จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี องค์กรโปร่งใส 2558
22 อบต.นาพู่ อุดรธานี พระปกเกล้า 2558
23 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี พระปกเกล้า 2558
24 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
25 อบต.นาพู่ อุดรธานี พระปกเกล้า 2557
26 อบต.เพ็ญ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
27 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี พระปกเกล้า 2557
28 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
29 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
30 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี องค์กรโปร่งใส 2556

จังหวัดอุดรธานี

21 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสันตพล
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
27 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
28 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
30 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสันตพล
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th