จังหวัดอ่างทอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.แสวงหา อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 เทศบาลตำบลรำมะสัก อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 อบต.นรสิงห์ อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
24 อบต.ห้วยไผ่ อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
25 อบต.อินทประมูล อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
26 เทศบาลตำบลรำมะสัก อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดอ่างทอง

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.แสวงหา
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรำมะสัก
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.นรสิงห์
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยไผ่
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.อินทประมูล
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรำมะสัก
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th