จังหวัดหนองคาย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
12 อบต.จุมพล หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
13 อบต.บ้านฝาง หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
14 อบต.พานพร้าว หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
15 อบต.สีกาย หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
16 อบต.โพนสว่าง หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
17 อบต.จุมพล หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 อบต.บึงกาฬ หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดหนองคาย

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.จุมพล
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านฝาง
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.พานพร้าว
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.สีกาย
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนสว่าง
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.จุมพล
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.บึงกาฬ
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th