จังหวัดสุรินทร์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.หนองอียอ สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 อบต.เทพรักษา สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
24 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
25 อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ พระปกเกล้า 2552
26 อบต.ดม สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
27 อบต.นอกเมือง สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
28 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
30 อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ พระปกเกล้าทองคำ 2551

จังหวัดสุรินทร์

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองอียอ
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.เทพรักษา
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
25 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดม
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.นอกเมือง
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าตูม
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
30 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210