จังหวัดสุรินทร์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
12 บริษัท ทองธารินทร์ จำกัด สุรินทร์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ดีไลท์ สุรินทร์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 อบต.ชุมแสง สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
16 อบต.ไผ่ สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 อบต.นาหนองไผ่ สุรินทร์ พระปกเกล้า 2555
19 อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ พระปกเกล้า 2554
20 อบต.นาหนองไผ่ สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดสุรินทร์

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าตูม
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทองธารินทร์ จำกัด
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ดีไลท์
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.ชุมแสง
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไผ่
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าตูม
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาหนองไผ่
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
19 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาหนองไผ่
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210