จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองน้อย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะขามเตี้ย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.สองแพรก
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
34 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองท่าข้าม
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th