จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.ต้นยวน สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 อบต.ลีเล็ด สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 อบต.ตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2555
24 อบต.บ้านยาง สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2555
25 เทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2555
26 อบต.ตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
27 อบต.ต้นยวน สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
28 อบต.มะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยอักษร สุราษฎร์ธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
30 หจก.สมุยอักษร สุราษฎร์ธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2552

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้นยวน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.ลีเล็ด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตะเคียนทอง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านยาง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองท่าข้าม
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตะเคียนทอง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้นยวน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะขามเตี้ย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยอักษร
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
30 ชื่อหน่วยงาน หจก.สมุยอักษร
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th