จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต สุราษฎร์ธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
12 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
13 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
14 อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2558
15 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สุราษฎร์ธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2557
16 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป จำกัด สุราษฎร์ธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
17 สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
18 อบต.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
19 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยอักษร สุราษฎร์ธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2557
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
17 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าฉาง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยอักษร
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th