จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงทองปิโตรเลียม สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
22 เทศบาลตำบลนางบวช สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 บริษัท อู่ทอง เอ็นจีวี จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
24 อบต.มะขามล้ม สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
25 อบต.บ้านช้าง สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
26 อบต.รั้วใหญ่ สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดสุพรรณบุรี

21 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงทองปิโตรเลียม
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนางบวช
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อู่ทอง เอ็นจีวี จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะขามล้ม
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านช้าง
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.รั้วใหญ่
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th