จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.บ้านช้าง สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
12 อบต.พลับพลาไชย สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 บริษัท ตรีปั้นจั่นโมบาย จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
14 อบจ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี พระปกเกล้า 2558
15 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง สุพรรณบุรี พระปกเกล้า 2558
16 บริษัท โตว่องไว จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2557
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร สุพรรณบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
18 อบต.ตอนมะนาว สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
19 จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2556
20 บริษัท ภาณุสรณ์ 1991 จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดสุพรรณบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านช้าง
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลับพลาไชย
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรีปั้นจั่นโมบาย จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตว่องไว จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
17 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตอนมะนาว
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ภาณุสรณ์ 1991 จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th