จังหวัดสุโขทัย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
32 อบต.กลางดง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
33 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
34 อบต.เมืองบางขลัง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
35 อบต.เมืองบางขลัง สุโขทัย พระปกเกล้า 2554
36 อบต.ไกรใน สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
38 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย พระปกเกล้า 2553
39 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย พระปกเกล้า 2553
40 อบต.บางขลัง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดสุโขทัย

31 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.กลางดง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองบางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองบางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไกรใน
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
38 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th