จังหวัดสุโขทัย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย พระปกเกล้า 2556
22 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย พระปกเกล้า 2556
24 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
25 โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
26 อบจ.สุโขทัย สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
27 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
28 อบต.เมืองบางขลัง สุโขทัย พระปกเกล้า 2555
29 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
30 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย พระปกเกล้า 2555

จังหวัดสุโขทัย

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองบางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th