จังหวัดสุโขทัย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ไกรกลาง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
12 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย พระปกเกล้า 2557
13 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย พระปกเกล้า 2557
14 โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
15 นิคมสหกรณ์สวรรคโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์ สุโขทัย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย ซีเมนต์ สุโขทัย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 อบต.กงไกรลาศ สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 อบต.เมืองบางขลัง สุโขทัย พระปกเกล้า 2556
20 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดสุโขทัย

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไกรกลาง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน นิคมสหกรณ์สวรรคโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย ซีเมนต์
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.กงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองบางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th