จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.หัวไผ่ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.อินทร์บุรี สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม้ดัด จังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
24 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
25 อบต.บางกระบือ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
26 อบต.ม่วงหมู่ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดสิงห์บุรี

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวไผ่
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม้ดัด จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางกระบือ
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ม่วงหมู่
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th