จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.บางกระบือ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 อบต.ประศุก สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 เทศบาลตำบลถอนสมอ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 บริษัท ซูซูกิคันชิ (ไทยแลนด์) จำกัด สิงห์บุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
15 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
16 สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
17 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 อบต.บางกระบือ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
19 อบต.บางกระบือ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
20 อบต.ม่วงหมู่ สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดสิงห์บุรี

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางกระบือ
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.ประศุก
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลถอนสมอ
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซูซูกิคันชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางกระบือ
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางกระบือ
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.ม่วงหมู่
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th