จังหวัดสระบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
32 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
33 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
34 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
35 อบต.ท่าตูม สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
36 อบต.ห้วยบง สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 อบต.แสลงพัน สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
38 อบต.ไผ่ขวาง สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
39 บริษัท เกียรติวณิช จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2553
40 อบต.ม่วงงาม สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดสระบุรี

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
34 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าตูม
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยบง
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.แสลงพัน
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไผ่ขวาง
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เกียรติวณิช จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.ม่วงงาม
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th