จังหวัดสระบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
22 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญญัติการบัญชี สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
24 อบต.สองคอน สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
25 เทศบาลตำบลวังม่วง สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
26 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
27 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
28 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
29 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) สระบุรี SET Award 2555
30 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดสระบุรี

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญญัติการบัญชี
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.สองคอน
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังม่วง
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th