จังหวัดสระบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
12 อบต.ไผ่ขวาง สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
14 โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
15 บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
16 โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
17 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
18 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
19 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
20 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) สระบุรี SET Award 2556

จังหวัดสระบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไผ่ขวาง
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th