จังหวัดสระบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
5 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
7 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 บริษัท ฟูตามิ ฟรีซิชั่น จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดสระบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟูตามิ ฟรีซิชั่น จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th