จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 กรมสรรพากร สมุทรสาคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
32 อบจ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร พระปกเกล้า 2553
33 บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2552
34 อบจ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
35 อบต.คลองมะเดื่อ สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
36 อบต.โคกขาม สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
37 บริษัท มิตรพล พลาสติก จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2551
38 บริษัท สยาม เมอแชนไดซิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2551

จังหวัดสมุทรสาคร

31 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 กรมสรรพากร
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
32 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2552
34 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองมะเดื่อ
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.โคกขาม
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มิตรพล พลาสติก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2551
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยาม เมอแชนไดซิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th