จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.บางยาง สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 อบต.สวนส้ม สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 เทศบาลตำบลสวนหลวง สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
24 เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
25 เทศบาลตำบลบางปลา สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
26 บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรสาคร จรรยาบรรณดีเด่น 2554
27 อบจ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร พระปกเกล้า 2554
28 อบจ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
29 อบต.คลองมะเดื่อ สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
30 เทศบาลตำบลบางปลา สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดสมุทรสาคร

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางยาง
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.สวนส้ม
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสวนหลวง
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอ้อมน้อย
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปลา
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2554
27 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองมะเดื่อ
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปลา
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th