จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
12 บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
13 บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
14 บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
15 อบต.บางยาง สมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
16 บริษัท มิสเตอร์ ทอม เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
17 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร จรรยาบรรณดีเด่น 2558
18 บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
19 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2557
20 บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2556

จังหวัดสมุทรสาคร

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางยาง
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มิสเตอร์ ทอม เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th