จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท กลัฟ เท็กซ์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท กรุงเทพเมทัลแฟ็บบริคเคชั่น จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
4 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
7 บริษัท ปิรามิด การพิมพ์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
8 บริษัท สยามทากามัตสึ เคมิคอล จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
9 บริษัท สยามวรชัย จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดสมุทรสาคร

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กลัฟ เท็กซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กรุงเทพเมทัลแฟ็บบริคเคชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปิรามิด การพิมพ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามทากามัตสึ เคมิคอล จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามวรชัย จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th