จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
91 บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2554
92 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2554
93 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2554
94 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ จรรยาบรรณดีเด่น 2554
95 อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ สมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
96 ด่านตรวจคนเข้าเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมุทรปราการ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
97 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2553
98 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2553
99 บริษัท สยามโยโกะ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2552
100 บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2552

จังหวัดสมุทรปราการ

91 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
92 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2554
93 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2554
94 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2554
95 ชื่อหน่วยงาน อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
96 ชื่อหน่วยงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
97 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2553
98 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2553
99 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามโยโกะ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2552
100 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th