จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
81 บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด สมุทรปราการ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
82 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2555
83 มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) สมุทรปราการ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2555
84 สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2555
85 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต สมุทรปราการ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
86 ด่านตรวจคนเข้าเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สมุทรปราการ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
87 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554
88 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2554
89 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2554
90 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2554

จังหวัดสมุทรปราการ

81 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
82 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555
83 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2555
84 ชื่อหน่วยงาน สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2555
85 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
86 ชื่อหน่วยงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
87 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2554
88 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2554
89 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2554
90 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th