จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
71 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2555
72 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2555
73 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2555
74 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2555
75 บริษัท สีไดโน จำกัด สมุทรปราการ ช่อสะอาด 2555
76 บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2555
77 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
78 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2555
79 บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2555
80 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดสมุทรปราการ

71 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
72 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
73 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
74 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
75 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สีไดโน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2555
76 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555
77 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
78 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
79 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555
80 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th