จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2556
62 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแพคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
63 บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2556
64 บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2556
65 อบต.เทพารักษ์ สมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
66 อบต.เทพารักษ์ สมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
67 บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
68 บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
69 บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
70 บริษัท วินเชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดสมุทรปราการ

61 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
62 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแพคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
63 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
64 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556
65 ชื่อหน่วยงาน อบต.เทพารักษ์
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
66 ชื่อหน่วยงาน อบต.เทพารักษ์
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
67 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
68 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
69 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
70 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วินเชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th