จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
52 ทีมข่าวอาชญากรรม นิวทีวี สมุทรปราการ ช่อสะอาด 2557
53 บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ จรรยาบรรณดีเด่น 2557
54 บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
55 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด สมุทรปราการ จรรยาบรรณดีเด่น 2557
56 มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2557
57 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2556
58 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
59 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2556
60 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ SET Award 2556

จังหวัดสมุทรปราการ

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
52 ชื่อหน่วยงาน ทีมข่าวอาชญากรรม นิวทีวี
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
53 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2557
54 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
55 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2557
56 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2557
57 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210