จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 อบต.บางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
42 โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุข สมุทรปราการ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
43 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต สมุทรปราการ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
44 บริษัท ซี พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
45 บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด สมุทรปราการ จรรยาบรรณดีเด่น 2558
46 บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
47 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
48 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
49 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด สมุทรปราการ องค์กรโปร่งใส 2558
50 บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดสมุทรปราการ

41 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางน้ำผึ้ง
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
42 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
43 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
44 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
45 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2558
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210