จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมุทรปราการ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
32 บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
33 บริษัท เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
34 บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
35 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
36 บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
37 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
38 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
39 บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด (โรงงาน 2) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
40 บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดสมุทรปราการ

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด (โรงงาน 2)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210