จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
12 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
13 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
14 บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
15 บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
16 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
17 บริษัท วินเชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
18 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
19 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
20 บริษัท สยาม สกรู โบลท แอนด์ นัท จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559

จังหวัดสมุทรปราการ

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วินเชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยาม สกรู โบลท แอนด์ นัท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210