จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 อบต.โนนทัน ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
52 เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น พระปกเกล้า 2556
53 เทศบาลตำบลโนนศิลา ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
54 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
55 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
56 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
57 test ขอนแก่น test 2555
58 บริษัท ทีเอซี บิซิเนส จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
59 บริษัท บี.วี. การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
60 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555

จังหวัดขอนแก่น

51 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนทัน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
52 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
53 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนศิลา
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
54 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
55 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
56 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
57 ชื่อหน่วยงาน test
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล test
ปีที่รับ 2555
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเอซี บิซิเนส จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บี.วี. การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th