จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 เทศบาลตำบลบ้านแฮด ขอนแก่น พระปกเกล้า 2557
42 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น พระปกเกล้า 2557
43 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
44 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
45 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
46 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2557
47 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
48 บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
49 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์บริการ 2008 ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
50 อบต.โนนข่า ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดขอนแก่น

41 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแฮด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
42 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
44 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
45 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
46 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2557
47 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
49 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์บริการ 2008
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
50 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนข่า
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th