จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น พระปกเกล้า 2558
32 เทศบาลตำบลบ้านแฮด ขอนแก่น พระปกเกล้า 2558
33 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น พระปกเกล้า 2558
34 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
35 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
36 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2558
37 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
38 อบต.สวนหม่อน ขอนแก่น พระปกเกล้า 2557
39 อบต.หนองแปน ขอนแก่น พระปกเกล้า 2557
40 เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น พระปกเกล้า 2557

จังหวัดขอนแก่น

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
32 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแฮด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
34 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
35 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
36 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2558
37 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.สวนหม่อน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแปน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th