จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.เก่างิ้ว ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
22 อบต.แวงน้อย ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
23 เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น พระปกเกล้าทองคำ 2559
24 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น พระปกเกล้าทองคำ 2559
25 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
26 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
27 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
28 ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
29 อบต.สวนหม่อน ขอนแก่น พระปกเกล้า 2558
30 อบต.หนองแปน ขอนแก่น พระปกเกล้า 2558

จังหวัดขอนแก่น

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.เก่างิ้ว
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.แวงน้อย
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
28 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.สวนหม่อน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแปน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th