จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
13 คลินิกฝึกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
14 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด ขอนแก่น บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
15 บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
16 บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
17 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
19 อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
20 อบต.คำแคน ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดขอนแก่น

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศิลา
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน คลินิกฝึกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.คำแคน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th