จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
3 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด ขอนแก่น จรรยาบรรณดีเด่น 2560
4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
5 อบต.โจดหนองแก ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 เทศบาลตำบลท่าพระ ขอนแก่น พระปกเกล้า 2560
7 เทศบาลตำบลบ้านแฮด ขอนแก่น พระปกเกล้า 2560
8 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
9 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น พระปกเกล้า 2560
10 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

จังหวัดขอนแก่น

1 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.โจดหนองแก
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าพระ
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแฮด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210