จังหวัดสตูล

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.นิคมพัฒนา สตูล พระปกเกล้า 2555
22 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2554
23 อบจ.สตูล สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
24 อบต.บ้านควน สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
25 เทศบาลเมืองสตูล สตูล พระปกเกล้า 2554
26 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2553
27 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล พระปกเกล้า 2553
28 อบต.นิคมพัฒนา สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 อบต.บ้านควน สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
30 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล พระปกเกล้า 2552

จังหวัดสตูล

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.นิคมพัฒนา
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
22 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านควน
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
26 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
27 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.นิคมพัฒนา
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านควน
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th