จังหวัดสตูล

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง สตูล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
12 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2558
13 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล พระปกเกล้า 2558
14 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2557
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง สตูล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 อบจ.สตูล สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2556
18 อบต.ควนขัน สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด สตูล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
20 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้าทองคำ 2555

จังหวัดสตูล

11 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.ควนขัน
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th