จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
91 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สงขลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
92 อบต.ทุ่งตำเสา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
93 อบต.ม่วงงาม สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
94 อบต.สะบ้าย้อย สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
95 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้า 2552
96 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา พระปกเกล้า 2552
97 เทศบาลนครสงขลา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
98 เทศบาลนครสงขลา สงขลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
99 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด สงขลา จรรยาบรรณดีเด่น 2551
100 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร สงขลา พระปกเกล้า 2551

จังหวัดสงขลา

91 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
92 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งตำเสา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
93 ชื่อหน่วยงาน อบต.ม่วงงาม
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
94 ชื่อหน่วยงาน อบต.สะบ้าย้อย
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
95 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
96 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
97 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
98 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
99 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2551
100 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th