จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
81 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
82 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา จรรยาบรรณดีเด่น 2553
83 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้าทองคำ 2553
84 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
85 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
86 บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด สงขลา จรรยาบรรณดีเด่น 2552
87 บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา จรรยาบรรณดีเด่น 2552
88 บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด สงขลา จรรยาบรรณดีเด่น 2552
89 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สงขลา จรรยาบรรณดีเด่น 2552
90 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สงขลา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552

จังหวัดสงขลา

81 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
82 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2553
83 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2553
84 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
85 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
86 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
87 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
88 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
89 ชื่อหน่วยงาน สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
90 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th