จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
71 อบต.ทุ่งตำเสา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
72 อบต.ทุ่งหมอ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
73 อบต.ทุ่งใหญ่ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
74 อบต.ท่าข้าม สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
75 อบต.ม่วงงาม สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
76 อบต.วัดจันทร์ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
77 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้า 2554
78 เทศบาลตำบลปริก สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
79 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา พระปกเกล้า 2554
80 บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553

จังหวัดสงขลา

71 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งตำเสา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
72 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งหมอ
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
73 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
74 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าข้าม
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
75 ชื่อหน่วยงาน อบต.ม่วงงาม
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
76 ชื่อหน่วยงาน อบต.วัดจันทร์
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
77 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
78 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
79 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
80 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th