จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 บริษัท เซ้าท์อิสต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
62 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา องค์กรโปร่งใส 2555
63 สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
64 อบต.ท่าข้าม สงขลา พระปกเกล้า 2555
65 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้า 2555
66 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา พระปกเกล้า 2555
67 บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2554
68 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2554
69 อบต.กำแพงเพชร สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
70 อบต.คลองหอยโข่ง สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดสงขลา

61 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เซ้าท์อิสต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
62 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555
63 ชื่อหน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
64 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าข้าม
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
65 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
66 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
67 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
68 ชื่อหน่วยงาน สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
69 ชื่อหน่วยงาน อบต.กำแพงเพชร
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
70 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองหอยโข่ง
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th