จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สงขลา องค์กรโปร่งใส 2556
52 บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
53 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
54 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
55 อบต.ทุ่งหมอ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
56 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
57 เทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
58 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้า 2556
59 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
60 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สงขลา องค์กรโปร่งใส 2555

จังหวัดสงขลา

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556
52 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
53 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
54 ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
55 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งหมอ
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
56 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
57 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเนียง
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
58 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
59 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th