จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
42 บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
43 บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
44 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้าทองคำ 2557
45 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย สงขลา พระปกเกล้า 2557
46 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
47 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
48 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
49 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
50 บริษัท นิว เอ็น.ซี.ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดสงขลา

41 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
42 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
43 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
46 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
47 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
48 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
49 ชื่อหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นิว เอ็น.ซี.ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210