จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
32 บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
33 บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
34 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สงขลา องค์กรโปร่งใส 2558
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
36 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
37 ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
38 อบต.ท่าชะมวง สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
39 เทศบาลตำบลปริก สงขลา พระปกเกล้า 2558
40 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา พระปกเกล้า 2558

จังหวัดสงขลา

31 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
35 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
36 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
37 ชื่อหน่วยงาน ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าชะมวง
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210