จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
22 บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
23 บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
24 บริษัท เอส.วี.จี.ทรานสปอร์ต จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
25 บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
26 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
27 สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
28 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
29 อบจ.สงขลา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
30 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดสงขลา

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.วี.จี.ทรานสปอร์ต จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
28 ชื่อหน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
29 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th