จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลปริก สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
12 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
13 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา กระทรวงสาธารณสุข สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
14 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 สงขลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
15 บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด สงขลา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
16 บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
17 บริษัท นาโนรีไซเค้ล จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
18 บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
19 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
20 บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดสงขลา

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นาโนรีไซเค้ล จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th