จังหวัดสกลนคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.เหล่าโพนค้อ สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.แร่ สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 เทศบาลตำบลดอนเขือง สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
24 เทศบาลเมืองสกลนคร สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
25 อบต.เหล่าโพนค้อ สกลนคร พระปกเกล้า 2553
26 เทศบาลเมืองสกลนคร สกลนคร พระปกเกล้า 2553
27 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร สกลนคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
28 อบต.สว่าง สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 อบต.เหล่าโพนค้อ สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
30 อบต.แร่ สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดสกลนคร

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.เหล่าโพนค้อ
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.แร่
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนเขือง
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.เหล่าโพนค้อ
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
27 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.สว่าง
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.เหล่าโพนค้อ
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.แร่
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th