จังหวัดสกลนคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระตั้งเจริญ สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
13 อบต.ตาลเนิ้ง สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 เทศบาลตำบลนาซอ สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
16 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
17 บริษัท สกลค้าไม้ (1995) จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
18 อบต.นาฮี สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
19 อบต.พังขว้าง สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
20 อบต.สร้างค้อ สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดสกลนคร

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระตั้งเจริญ
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตาลเนิ้ง
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาซอ
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกลค้าไม้ (1995) จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาฮี
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.พังขว้าง
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.สร้างค้อ
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th